Here you see CS 203 Fall 2019

Antoun Shahin

Bryan Chilvers

Benjamin Hemenway

Christof Belisle

Chun Dong

Chenchen Liu

François Lippé

Jie Gao

Jithin Jose

Justin Lauzon

Jacques Roberge

Karim Fathy

Liu Liu

Léo Savard

Manel Ghorbal

Mario Jonker

Olivier Demers

Patrick Thibert

Ruanqin Zhao

Sebastien Chanel

Shuxin Zheng

Tyler Bentley

Theo Quattrocchi

Wing Shu Leung

Were Ibrahim Thera

Wei Wu

Xiaopeng Sun

Xuanqi Xu

Yi Hong

Zhiyao Wen


Return to Lin Jensen